دپارتمان ها

صفحه اصلی > ارتباط با ما > دپارتمان ها 

مدیر عامل

محمدرضا خسروجردی


مدیر کنترل کیفیت

بهروز ابراهیمی


مدیر طراحی و مهندسی

داود قارلقی


مدیر اجرایی

رضا کریم آبادی


مدیر توسعه بازار

مهدی فرشاد


واحد سیستم ها و روش ها

فاطمه محبوبی فرد


مدیر پشتیبانی

معصومه کاکاوند


مدیر تولید

بهروز سرپوشی


واحد تحقیق و توسعه

داود قارلقی


واحد بازرگانی

امیر شریفی


واحد مهندسی فروش و CRM

مهدی فرشاد


واحد مالی

نام مدیر


واحد خرید

نام مدیر


واحد طراحی و تکوین محصول

بهنام ابراهیمی


ارتباط با مدیران و کارشناسان