تولید کابین سرویس بهداشتی

صفحه اصلی > پروژه های انجام شده 

<#f:207/>

کابین سرویس بهداشتی

نوع پروژه:

تامین مواد و ساخت

مراحل اجرای پروژه:

کابین های سرویس بهداشتی به دلیل سبکی و پرتابل بودن قابلیت جابجایی و دسترسی آسانی دارند، همچنین با توجه به نبود امکانات بهداشتی در مسیرهای زیارتی، از این محصولات به عنوان امکانات سیار استفاده می گردد که به صورت مقطعی و به محل های اسکان یا توقف زائرین انتقال می یابند.

نام کارفرما:
ارتباط با مدیران و کارشناسان