انواع تقویت کننده ها

صفحه اصلی > انواع تقویت کننده ها 

الیاف ها در کاربردهای خاص وابسته به مقاومت، سختی، مقاومت در برابر خوردگی و قیمت می باشند. الیاف شیشه برای کاربردهای عمومی و الیاف کربن برای کاربردهایی با مقاومت مکانیکی بالاتر مورد استفاده قرار می گیرند.

ارتباط با مدیران و کارشناسان